Privacy Policy

Päivitetty 12.12.2018

Rekisteritiedot

1 Rekisterin nimi
Nautilus Gym Finland Oy:n jäsenrekisteri

2 Rekisterin pitäjä 
Nautilus Gym Finland Oy, Nuortenkatu 11 96100 Rovaniemi

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö
toimitusjohtaja Marko Autti, Nuortenkatu 11 96100 Rovaniemi, rovaniemi@nautilusgym.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietoja käsitellään Nautilus Gym Finland Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen, jäsenen ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös palveluiden kehittämiseen ja kohdentamiseen. Henkilötietoja käytetään kaikissa tilanteissa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla. Jäsenellä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Peruste henkilötietojen käsittelylle on sopimus asiakkaan ja Nautilus Gym Finland Oy:n välillä.

Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus

5a Rekisterin tietosisältö

Kaikki rekisteriin tallennettavat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Kaikki tiedot säilytetään kuusi (6) vuotta lukien Nautilus Gym Finland Oy:n ja asiakkaan asiakassuhteen päättymisvuoden lopusta Kirjanpitolain 2. luvun 10. artiklan (30.12.1997/1336) määräämänä.

5b Rekisterin ylläpitojärjestelmät

6 Säännönmukaiset tietolähteet

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
DL Prime 3000 Sports Edition -järjestelmästä siirretään suoraan tietoa
laskutuksen hoitavan kumppanin Cash-In Consulting Oy Ab:n
laskutusjärjestelmään. Rekisterinpitäjä ei muutoin luovuta tietoja
ulkopuolisille lukuunottamatta poikkeuksia 1 ja 2. Tästä voidaan poiketa,
mikäli viranomaistoimet tai lainsäädäntö niin edellyttää.

Poikkeus 1: Mikäli Nautilus Gym Finland Oy on tehnyt yrityksen kanssa yhteistyösopimuksen, jonka nojalla yritys maksaa työntekijöilleen Nautilus Gym Finland Oy:n jäsenmaksun tai osan siitä, on Nautilus Gym Finland Oy:llä oikeus toimittaa yritykselle tämän sopimuksen puitteissa jäseneksi liittyneen yrityksen työntekijän käyntitiedot yrityksen niin pyytäessä.

Poikkeus 2: Mikäli Nautilus Gym Finland Oy:n jäsen on pyytänyt Nautilus Gym Finland Oy:ltä joko suullisesti tai kirjallisesti personal trainerin tai häneen rinnastettavan ammatinharjoittajan/yrittäjän/yrityksen yhteydenottoa, on Nautilus Gym Finland Oy:llä oikeus välittää kyseisen jäsenen sähköpostiosoite ja puhelinnumero itsenäisenä rekisterinpitäjänä toimivalle personal trainer -yrittäjälle yhteydenoton mahdollistamaksi.

8 Tietojen luovutus tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaaminen

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Paperiasiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa tai lukituissa kaapeissa. Asiakirjojen säilytystiloihin on pääsy ainoastaan Nautilus Gym Finland Oy:n tai heidän aulapalvelujaan tuottavan yrityksen tai yhteisön henkilökunnalla.

B. Sähköinen aineisto

Asiakastietojärjestelmien käyttöoikeudet perustuvat toimipistekohtaisiin käyttäjätunnuksiin
ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään
ammattinimike- ja tehtäväkohtaisesti.

Tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

10 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on Henkilötietolain 26–28 § perusteella pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa millaisia häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu. Tietojen tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti osoitteeseen rovaniemi@nautilusgym.fi.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä
rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton,
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki §29).

Tietojen korjauspyyntö tehdään kirjallisena osoitteeseen rovaniemi@nautilusgym.fi.

Mahdollisissa tietosuojalainsäädäntöön liittyvissä ongelmatilanteissa sinua auttaa tietosuojaviranomainen.

Tarkempaa tietoa evästeistä, voit lukea täältä.