Privacy Policy

Päivitetty 12.12.2018

Rekisteritiedot

1 Rekisterin nimi
ACTIC Finland Oy:n / Nautilus Gym -jäsenrekisteri

2 Rekisterin pitäjä 
ACTIC Finland Oy, Nuortenkatu 11 96100 Rovaniemi

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö
toimitusjohtaja Marko Autti, Nuortenkatu 11 96100 Rovaniemi, rovaniemi@nautilusgym.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietoja käsitellään ACTIC Finland Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen, jäsenen ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös palveluiden kehittämiseen ja kohdentamiseen. Henkilötietoja käytetään kaikissa tilanteissa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla. Jäsenellä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Peruste henkilötietojen käsittelylle on sopimus asiakkaan ja ACTIC Finland Oy:n välillä.

Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus

5a Rekisterin tietosisältö

 • asiakkaiden yksilöintitiedot
  • nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • jäsenen ostamat ja/tai tilaamat palvelut
 • maksureskontra
 • historia kuntokeskuskäynneistä 

Kaikki rekisteriin tallennettavat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Kaikki tiedot säilytetään kuusi (6) vuotta lukien ACTIC Finland Oy:n ja asiakkaan asiakassuhteen päättymisvuoden lopusta Kirjanpitolain 2. luvun 10. artiklan (30.12.1997/1336) määräämänä.

5b Rekisterin ylläpitojärjestelmät

 • DL Prime 3000 Sports Edition (DL Software Oy)
 • DL Business Intelligence

6 Säännönmukaiset tietolähteet

 • asiakas itse
 • ACTIC Finland Oy:n kulunvalvontajärjestelmä
 • ACTIC Finland Oy:n perintätoimistot Intrum Oy ja Cash-In Consulting Oy Ab

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
DL Prime 3000 Sports Edition -järjestelmästä siirretään suoraan tietoa laskutuksen hoitavan kumppanin Cash-In Consulting Oy Ab:n laskutusjärjestelmään. Rekisterinpitäjä ei muutoin luovuta tietoja ulkopuolisille lukuunottamatta poikkeuksia 1 ja 2. Tästä voidaan poiketa, mikäli viranomaistoimet tai lainsäädäntö niin edellyttää.

Poikkeus 1: Mikäli ACTIC Finland Oy on tehnyt yrityksen kanssa yhteistyösopimuksen, jonka nojalla yritys maksaa työntekijöilleen ACTIC Finland Oy:n jäsenmaksun tai osan siitä, on ACTIC Finland Oy:llä oikeus toimittaa yritykselle tämän sopimuksen puitteissa jäseneksi liittyneen yrityksen työntekijän käyntitiedot yrityksen niin pyytäessä.

Poikkeus 2: Mikäli ACTIC Finland Oy:n jäsen on pyytänyt ACTIC Finland Oy:ltä joko suullisesti tai kirjallisesti personal trainerin tai häneen rinnastettavan ammatinharjoittajan/yrittäjän/yrityksen yhteydenottoa, on ACTIC Finland Oy:llä oikeus välittää kyseisen jäsenen sähköpostiosoite ja puhelinnumero itsenäisenä rekisterinpitäjänä toimivalle personal trainer -yrittäjälle yhteydenoton mahdollistamaksi.

8 Tietojen luovutus tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaaminen

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Paperiasiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa tai lukituissa kaapeissa. Asiakirjojen säilytystiloihin on pääsy ainoastaan ACTIC Finland Oy:n tai heidän aulapalvelujaan tuottavan yrityksen tai yhteisön henkilökunnalla.

B. Sähköinen aineisto

Asiakastietojärjestelmien käyttöoikeudet perustuvat toimipistekohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään ammattinimike- ja tehtäväkohtaisesti.

Tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

10 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on Henkilötietolain 26–28 § perusteella pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa millaisia häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu. Tietojen tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti osoitteeseen rovaniemi@nautilusgym.fi.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki §29).

Tietojen korjauspyyntö tehdään kirjallisena osoitteeseen rovaniemi@nautilusgym.fi.


Mahdollisissa tietosuojalainsäädäntöön liittyvissä ongelmatilanteissa sinua auttaa tietosuojaviranomainen.

Tarkempaa tietoa evästeistä, voit lukea täältä.